Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor klanten van Firma Netjes
December 2021

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Firma Netjes en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Firma Netjes doet.
 2. Terminologie
  1. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Firma Netjes en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Firma Netjes.
  2. Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
  3. Firma Netjes onderhoud een strategische alliantie met Webservice betreffende website hosting.
 3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen Firma Netjes en de klant en alle aanbiedingen van Firma Netjes aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij Firma Netjes ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
 5. Correspondentie
  1. Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Telefonische afspraken zijn niet rechtsgeldig.
  2. De klant is verplicht om een emailadres aan Firma Netjes op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Firma Netjes worden doorgegeven op de manier die Firma Netjes voorschrijft.
  3. Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.
 6. Eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Firma Netjes of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
  2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Rechten van derden
  Klant garandeert Firma Netjes dat de opdracht die klant aan Firma Netjes verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website (inclusief beeld, audio en video) en gebruikte software.
 8. Betaalperiodes
  Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en Firma Netjes wordt aangegaan voor de betaalperiode van één jaar.
 9. Facturen
  1. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
  2. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
  3. Na het verstrijken van de in 9b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
  4. Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
  5. Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is 1 maand vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
  6. Facturen dienen betaald te worden binnen de betaaltermijn die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Firma Netjes binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
  7. Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente en incassokosten.
  8. Ingeval Firma Netjes kosten moet maken om de vordering te kunnen innen zijn deze voor rekening van de klant, ook als deze hoger zijn dan het bedrag van de factuur.
  9. Firma Netjes zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
  10. Firma Netjes zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij kunnen extra kosten in rekening gebracht worden.
  11. Firma Netjes is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.
 10. Opschorting/stopzetting dienstverlening
  1. Firma Netjes behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Firma Netjes.
  3. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
 11. Recht om diensten te weigeren
  Firma Netjes heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.
 12. Vrijwaring
  1. Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Firma Netjes van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
  2. Klant vrijwaart Firma Netjes van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.
 13. Prijsverhoging
  Indien Firma Netjes de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 9e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minimum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.
 14. Opzeggingen
  Opzeggen kan ten alle tijden via mail ten minste een maand voor de volgende factuur.
 15. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Wanneer klant persoonsgegevens verzameld en Firma Netjes in welke vorm of manier dan ook daar toegang tot heeft, dient er een verwerkersovereenkomst gesloten te worden.
  Ten alle tijden is klant de verwerkingsverantwoordelijke en Firma Netjes in deze de verwerker.
 16. Pre paid support
  1. De werkzaamheden worden via mail doorgegeven aan Firma Netjes.
  2. Op werkdagen wordt er binnen 24 uur gereageerd door Firma Netjes.
  3. Mailen, telefonisch advies of technische uitleg wordt van het afgesproken en vooraf betaalde budget afgeschreven.
  4. Het vooraf afgesproken en betaalde budget moet binnen 1 jaar na facturatiedatum zijn besteed.
  5. Voor urgente werkzaamheden buiten kantooruren (ma-vr van 9.00 tot 18.00) wordt 150% van het normale uurtarief gerekend.
  6. Je kan op elk moment besluiten Pre Paid Support te annuleren. 75% van het nog openstaande bedrag wordt dan gecrediteerd.
 17. Onderhoud abonnement
  1. Werkzaamheden binnen dit abonnement betreffen alleen onderhoud aan systeemsoftware en plugins van de website.
  2. Firma Netjes voert gedurende werkdagen dagelijks een controle uit op de website van klant. In geval er essentiële updates zijn waardoor de beveiliging en/of werking van de site op orde blijft, zullen deze direct worden uitgevoerd. Andere updates met minder essentieel karakter zullen binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd.
  3. Firma Netjes maakt gebruik van software met developer licenties. Deze licenties zijn eigendom van Firma Netjes en zijn niet overdraagbaar.
   Bij opzegging abonnement dient de klant zelf deze licenties aan te schaffen, wanneer de wens is om deze software te kunnen blijven gebruiken.
  4. Firma Netjes heeft het recht om gebruikte software met developer licenties naar eigen inzicht te wijzigen en/of te vervangen.
  5. Firma Netjes geeft geen garantie op beveiliging van de website.
  6. Kosten die voortkomen nadat site van klant gehacked is, zijn voor rekening van de klant.
  7. Werkzaamheden die voortkomen uit updates/upgrades van plugins en/of systeemsoftware en die niet binnen enkele minuten kunnen worden opgelost vallen niet onder dit abonnement.
  8. In geval klant extern hosting van website afneemt, valt communicatie uitgevoerd door Firma Netjes met deze hostingpartij niet onder dit abonnement.
  9. Werkzaamheden die voortkomen uit plugins, thema of andere software die door de klant zelf uitgekozen en/of geïnstalleerd zijn vallen niet onder dit abonnement.
 18. Wijziging Algemene Voorwaarden
  Firma Netjes is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Firma Netjes is daarvoor afdoende. Het is aan Firma Netjes om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.
 19. Ontbindende voorwaarden
  Firma Netjes is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  1. het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  2. klant surseance van betaling aanvraagt;
  3. aan klant surseance van betaling verleend is;
  4. klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  5. Firma Netjes gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  6. klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.
 20. Disclaimer
  Firma Netjes is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Firma Netjes geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Firma Netjes en haar personeel.

Benieuwd of we wat voor je kunnen betekenen?

Copyright All Rights Reserved © 2003 – 2023